Yhdistyksen Säännöt

Rooli- ja liveroolipeliyhdistys Mannun Vartijoiden säännöt (21.2.2005)

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mannun Vartijat ja sen kotipaikka on Joensuu.

 1. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Joensuun ja sen lähikuntien asukkaiden mahdollisuuksia harrastaa rooli- ja liveroolipelejä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia ja valistus- ja neuvontatilaisuuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa, pitää yhteyttä alaansa sivuaviin henkilöihin ja järjestöihin sekä harjoittaa muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksesta. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenanomuksen hylkääminen voidaan tehdä vain erityisen painavista syistä. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jonka katsotaan jatkuvalla toiminnallaan aiheuttaneen yhdistykselle haittaa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäsenen, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistys voi katsoa edeltävänä vuonna jäsenenä olleen henkilön eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Yhdistys perii varsinaisilta ja kannatusjäseniltään liittymis- tai jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää syyskokous. Kannatusjäsenen jäsenmaksu voi olla varsinaisen jäsenen jäsenmaksua suurempi. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa liittymis- eikä jäsenmaksua.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 4-6 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksesta sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten menessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin tai hallituksen määräämä henkilö tai henkilöt hallituksen määräyksen mukaan yksin tai kaksi yhdessä.

 1. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittaisen hallituksen määräämänä päivänä vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittaisen hallituksen määräämänä päivänä vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä jäsenille postitettu kirje tai sähköpostiviesti niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   1. Kokouksen avaus.
   2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
   3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
   6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
   7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   8. Käsitellään kokouksessa esille tulevat ilmoitusasiat.
   9. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   1. Kokouksen avaus
   2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
   3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
   6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään muiden jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen muut jäsenet.
   7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
   8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   9. Käsitellään kokouksessa esille tulevat ilmoitusasiat.
   10. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4:n enemmistöllä äänestyksessä annetuissa äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat ja omaisuus annetaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämään, yhdistyksen tarkoitusta edistävään tarkoitukseen.